วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความบิสุทธิ์ของอิมาม บางครั้งสิ่งที่คล้ายกันสามารถถูกสังเกตได้ในกรณีซนชั้นสูงในวงสังคมซึ่งถือยศถาบรรดาศักดิ”และตำแหน่งต่างๆ ไว้ ประชาชนมีความคาดหวังต่อพวกเขามากกว่าต่อผู้อื่น ทุกคนมีความจำเป็นต้องพยายามทำให้ความคาดหวังที่ผู้อื่นมีต่อเขานั้นบรรลุผล บนพื้นฐานของตำแหน่งหน้าที่และยศฐาบรรดาสักดึ๋ในสังคม ความสุขุมและศักดี้ศรีของคำพูดคือความคาดหวังของนักวิชาการผู้มีความรู้ แต่ไม่ใช่คนไม่รู้หนังสือและคนไร้การศึกษาเป็นความจริงที,ว่าความตระหนักเของสิ่งที่ตามมาที่ไม่ต้องการของบาป ในตัวมันเองมิได้สร้างความบริสุทธิ”ต่อต้านบาป และการยับยั้งอิทธิพลของมันก็เชื่อถือไม่ได้และไม่ต่อเนื่อง  ดักฟังจิ๋ว อย่างไรก็ตามความรู้ที่หยั่งรากลึก และแสดงผลลัพธ์ที่น่าสลดใจของบาปอย่างชัดเจน ความเข้าใจและความตระหนักรู้ที่ยอมให้ความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในลักษณะที่ความจำกัดของกาลเทศะมาอยู่เหนือ และความหวาดกลัวที่ตื่นตัวต่ต่อการถูกพระเจ้าลงโทษ ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันเป็นกลไกซึ่งทำให้การกระทำบาปโดยผู้ครอบครองความปริสุทธิ้ไม่อาจเป็นไปได้ไม่มีนักบินที่มีสติปัญญาจะนำเครื่องบินที่เขารู้ว่ามีระเบิดเวลาซึ่งกำหนดเวลาระเบิอบนท้องฟ้าไว้แล้วขึ้นบิน อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเขามีความบริสุทธิ้เกี่ยวกับแนวทางการการทำอัตวินิบาตกรรมอยู่ในตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เขามีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะนำเครื่องบินขึ้นหรือไม่ ในความเป็นจริงการที่เขาระงับการเอาเครื่องบินขึ้นไว้ เพราะเขาทราบเป็นอย่างดีถึงความย่อยยับที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขากระทำ สติปัญญาและ ความตระหนักรู้ทีชีนำเขาและลดลงสู่ระดับศูนยัในการทีจะกระทำสิงนันนี่อาจใช้เป็นตัวอย่างประกอบสำหรับวิถีทางที่ เครื่องดักฟังราคาถูก ความรู้ที่ลึกซึ้งและเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันท้นด่วนเกี่ยวกับสิ่งที,ทำให้หายนะที่จะตามมาในภายหลังเพื่อเตรียมการให้รอดพ้นจากการกรำทนั้นได้ ในวิธีที่ทรงพลังและปฏิบัติได้มากที่ลุดเท่าที่จะจินตนาการได้ 

ผู้นำทางศาสนาจะไม่มีแนวโน้มในการบีบบังคับหรือกำหนดในการเชื่อฟังคำลังของพระเจ้าหรือประดับประดาวิญญาณของเขาด้วยความบริสุทธิ้และคุณความดี และการทำให้การปราศจากความผิด และปฏิเสธการครอบครองเจตนรมณ์เสรีและการเลือกสรรในความหมายที่ทำให้บาปเป็นไปไม่ได้สำหรับเขา โดยที่ความสามารถของเขาไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆ ในการตัดสินใจเป็นไปได้มากกว่าว่าการโน้มเอียงอย่างไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาณโทรศัพท์ ของบรรดาอิมามไปสู่สารัตถะอันบริสุทธิ้ฃองพระเจ้า การต่อส์ซึ่งไม่เห็นแก่ตัวเพื่อพระเจ้าการอุทิศตัวของพวกเขา การเสียสละตนเอง การทุ่มเทเพื่อความพึงพอใจของพระองค์ เป็นการรับประกันว่า บุคคลสำคัญผู้สูงส่งนี้ต่อด้านการกระทำบาปถึงแม้ว่าพวกท่านจะรักษาความสามารถในการกระทำสิ่งที,ชั่วร้ายไว้ พวกท่านก็ไม่เคยสร้างมลภาวะให้ตนเองด้วยการกระทำมันและหัวใจของพวกท่านไม่เคยไม่แต่จะโน้มเอียงไปสู่ทิศทางดังกล่าวความรู้ที่ลึกซึ้งของพวกท่านเกี่ยวกับการฉ้อฉลที่เกิดจากบาปเชื่อมโยงกับการตระหนักรู้โดยตลอดเกี่ยวกับสารัตถะอันสูงส่งของพระเจ้า เพียงพอที่จะกุมบังเหียนในแนวโน้มใดๆ เกี่ยวกับสัญชาติญาณที่อาจปรากฏในชีวิตของท่านและเพื่อช่วยเหลือท่านอย่างยืนหยัดบนหนทางแห่งความบริสุทธิ้ความเคร่งครัดในศาสนาและคุณงามความดีต่างๆค่อนข้างแน่นอนว่านอกจากอิมามผู้บริสุทธิ้ ซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในตำแหน่งความรู้และความเข้าใจที่สูงส่งนั้น ยังมีผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีความจริงใจและเป็นผู้มีความรักอย่างกระตือรือร้นในพระเจ้าfrequency ซึ่งเสียสละชีวิตทั้งหมดเพื่อพระองค์ และได้รับระดับชั้นแห่งความบริสุทธี้จากบาปอย่างมีประสิทธิผลในการทุ่มเทเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากพระเจ้า ดังนั้นการคิดแต่เพียงการฝ่าแนคำลังของพระเจ้าจึงไม่ดึงดูดใจพวกเขาแน่นอนว่าเป็นไปได้ที่ในกรณีของพวกเขาผลลัพธ์ของความต้องการมิได้บรลุเป้าหมายโดยความกว้างของความเข้าใจหรือความลึกซึ้งของความตระหนักรู้ แต่โดยความแข็งแกร่งของการเชื่อฟังพระจ้า ความบริสุทธิ้เแต่กำเนิดของจิตใจ ที่ระงับแนวโน้มใดๆ ของอารมณ์ไปสู่บาป ที่อาจปรากฏภายในตัวพวกเขา และนำพวกเขาไปสู่การปฏิเสธความชั่วร้ายอย่างแท้จริงอำนาจของบาปอาจปรากฎซึ้นจากความรู้อันไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับความน่าเกลียดของบาป

 การไม่ตระหนักรู้ความชั่วร้ายที่จะตามมาของมันการขาดสติปัญญา อุปกรณ์ดักฟังมือถือ หรือความกระปลกกระเปลี้ยของเจตนารมณ์เมื่อเผชิญหน้ากับการจู่โจมของความต้องการทางตัณหาราคะ ไม่มีปัจจัยใดๆ เหล่านี้เลยที่สามารถบรรลุผลในกรณีของผู้ที่ครอบครองความรู้ทางจิตวิญญาณอย่างเหลือล้นผู้ที่รับรู้ในรูปแบบรายละเอียดของสาเหตุการฉ้อฉลทั้งหมดและผู้ที่ทำให้อัตตาของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของความเคร่งครัดในศาสนายิ่งกว่านั้นอิสรภาพจากความผิดพลาดและบาปรับประกันโดยการปกป้องที่พระเจ้าแผ่ออกไปเพื่อเห็นแก่การนำพาสารที่ถูกต้องในวิถีทางเดียวกับที่พระเจ้าทรงมองดูการรับวิวรณ์ครั้งแรกของท่านศาสดา เพื่อกันความผิดพลาดทั้งหมดออกไป การรับประกันความบริสุทธิ้ของพระเจ้า  สัญญาณกันขโมย ได้ถูกเรียกร้องเซ่นกันในขั้นตอนนี้ภายในกระบวนการโดยที่มีความจำเป็นว่าสารและคำสิ่งของพระเจ้า ควรจะสื่อไปถึงมนุษย์โดยปราศจากความผิดพลาดแม้แต่น้อยจะโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม

เครื่องดักฟัง